Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
23.04.2021 •

,,Jak wspierać uczniów po roku epidemii?"

Szanowni Państwo,
 

Zachęcam Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców do zapoznania się z treścią, wnioskami i rekomendacjami raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pt.: Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru profilaktyki i zdrowia psychicznego, autorstwa: Szymona Grzelaka i Doroty Żyro.

 

                                          Celem raportu jest przedstawienie Ministerstwu Edukacji i Nauki zbioru rekomendacji, których wdrożenie umożliwi sprawną i właściwą odpowiedź systemu edukacji na poważne wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży będących skutkiem przedłużającej się epidemii COVID-19 i wynikających z niej konsekwencji natury fizycznej, psychologicznej i społecznej.

       

       Wnioski z przeprowadzonych badań:


        1. Trwający od roku czas epidemii COVID-19 (reżim sanitarny, izolacja społeczna) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Mamy palącą potrzebę objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę.

 

2. Najważniejszym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne uczniów w czasie epidemii jest wielkość, jakość i dostępność sieci wsparcia (rodzina, rówieśnicy, nauczyciele i wychowawcy, specjaliści w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp.).

 

3. Obniżenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii i izolacji jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zachowań ryzykownych i problemowych zarówno w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu.

 

 

4. W systemie edukacji jednym z ważnych narzędzi oddziaływania wychowawczego jest lekcja wychowawcza. W świetle badań większość uczniów widzi potrzebę takich lekcji oraz wyraża konkretne potrzeby dotyczące jej treści i formy.

 

Rekomendacje główne:

 

A) Działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży powinny stać się priorytetem systemu edukacji zarówno w obecnej fazie pandemii, jak w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu.

 

B) Przywrócenie od dawna zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę nie powinno mieć charakteru tymczasowego lecz powinno pozostać w systemie edukacji jako trwała zmiana.

 

Rekomendacje szczegółowe:


1. Objąć troską i wsparciem psychicznym wszystkich uczniów.

 

2. Wprowadzić rozwiązania systemowe pełnego wykorzystania potencjału dostępnego wsparcia.

 

3. Dostosować wymagania związane z realizacją podstawy programowej.

 

4. Przeprowadzić analizę dokumentacji w celu jej obkurczenia – odciążyć nauczycieli.

 

5. Zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów.


6. Zalecany jest jak najszybszy powrót do nauczania stacjonarnego lub  przynajmniej hybrydowego wszystkich uczniów.

 

7. Docenić rolę wychowawcy, jest pilną potrzebą czasu epidemii, ale może stanowić ważny krok w trwałej odbudowie ETOSU WYCHOWAWCY.

 

8. Konieczna jest bardziej intensywna, dwustronna współpraca nauczycieli i wychowawców (którzy są najbliżej uczniów) z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz pracownikami PP-P.

 

9. Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych.

 

10. Potrzebna jest dawka „uderzeniowa” działań mających na celu wzmocnienie kondycji psychicznej uczniów, zbudowanie dobrych relacji, pomoc w adaptacji do rytmu nauki stacjonarnej.

 

11. Podjąć konkretne działania mające na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

12. Zbierać dobre praktyki konkretnych działań i sposobów wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i pomocowego oraz zorganizować ich wymianę.

 

13. Dopuścić elastyczną możliwość decydowania o konkretnych formach i wariantach ich wdrażania przez poszczególnych dyrektorów szkół.

 

14. Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.


Zachęcam do zapoznania się z całym raportem Jak wspierać uczniów po roku epidemii?

  

                                                                                         

 

               dr Małgorzata Czerwiec

                                                                                          Dyrektor PP-P w Środzie Śląskiej

« powrót
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter