Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
20.04.2016 •

Wspomaganie szkół

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Doradztwo  zawodowe  w naszej Poradni wspiera uczniów, ich rodziców oraz  nauczycieli w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej.  Szkolni doradcy zawodowi pomagają uczniom przygotować się do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia poprzez propagowanie wiedzy o czynnikach trafnego wyboru zawodu oraz udostępnianie i upowszechnianie informacji o strukturze szkół , sieci placówek oświatowych i kierunkach kształcenia . Udzielają rodzicom i nauczycielom porad dotyczących orientacji zawodowej.

 

Doradca zawodowy w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej :

* mgr Elżbieta Kazior- pedagog, szkolny doradca zawodowy


 

Oferta działań w roku szkolnym 2018/2019

 

Pomoc na rzecz uczniów i młodzieży:

 

1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , w tym uczniów z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnościami.

 

2. Grupowe zajęcia przygotowujące gimnazjalistów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia poprzez:
- uświadamianie uczniom znaczenia wiedzy o zainteresowaniach  i swoich mocnych stronach  w konstruowaniu planów zawodowych
- podniesienie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału
- zwiększenie wiedzy uczniów o zawodach i środowiskach pracy
- inspirowanie młodzieży do myślenia o własnych zasobach w kontekście przyszłej     aktywności zawodowej
- uświadamianie młodzieży konieczności analizy oferty szkół ponadgimnazjalnych pod kątem realizacji własnych celów
- rozwijanie umiejętności uwzględniania przy wyborze zawodu indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz dostrzeganie barier zdrowotnych uniemożliwiających wykonywanie konkretnych zawodów
- zapoznanie uczniów ze źródłami informacji edukacyjno-zawodowej
- prezentację oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Środzie Śląskiej oraz  sąsiednich powiatach.

 

3.  Grupowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych kształtujące umiejętność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym (warsztaty antystresowe) .

 

4. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

5. Wspomaganie nauczycieli:

- wsparcie merytoryczne w planowaniu i realizacji zadań z zakresu orientacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego na różnych etapach edukacji
- pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, uzdolnień  i predyspozycji  uczniów poprzez indywidualne konsultacje

 

6. Wspomaganie rodziców:
- grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne przygotowujące rodziców do roli doradców  swoich dzieci w konstruowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej
- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji
- wydawanie opinii i informacji o wynikach przeprowadzonych badań, w tym opinii  o pierwszeństwie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej oraz opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

 

7. Promocja działań edukacyjno – zawodowych:
- Powiatowy Dzień Zawodowo-Edukacyjny
- współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 


Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020 będą podane w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w późniejszym czasie.
 
*********************
Ulotka dla gimnazjalistów:
 

 

 


 

Publikacje przydatne w pracy doradcy zawodowo-eduakcyjnego:
 
 
 
 

 
 
 
 
  • PRZYDATNE LINKI
  • MEN
  • KO
  • ORE
  • KOWEZIU
  • IBE

Newsletter