Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
08.04.2016 •
 
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Środzie Śląskiej na lata 2015-2020
 

 

      Zmiany w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego są konsekwencją przeobrażenia życia społecznego, rodzinnego i osobistego jednostki. Potrzeby społeczeństwa kreują nowy model pracy w obszarze poradnictwa. Reforma systemu edukacji ma za zadanie uelastycznić system i wyrównać szanse edukacyjne uczniów. Organizacja procesu nauczania i wychowania ma uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów.  Przystępując do opracowania koncepcji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej, opracowałam wizję i misję, z której wynika moja koncepcja pracy oparta na zadaniach, które reguluje prawo oświatowe dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Wizja


Klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej mają zaufanie do efektywnej pomocy oferowanej w zakresie diagnozy i bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego prowadzone są wraz z lokalnymi instytucjami i dają efekt synergii. Szkoły i placówki powiatu średzkiego są wspomagane przez Poradnię w projakościowym rozwoju.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest miejscem przyjaznym dziecku, rodzicom, opiekunom, nauczycielom, a także instytucjom takim jak przedszkola, szkoły i placówki. Zadania realizowane przez Poradnię charakteryzuje wysoka jakość i profesjonalizm,  autentyczny  kontakt z drugim człowiekiem, oparty na autonomii i zaufaniu.

 

Misja


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, działającą na rzecz mieszkańców w powiecie średzkim. Oferuje diagnozę oraz szeroko rozumianą  bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu średzkiego. Wspiera młodzież w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia. Wspomaga  przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspiera placówki oświatowe w pracy nad projakościowym rozwojem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej:

diagnozuje-planuje-informuje-wspiera-pomaga

 

Struktura organizacyjna


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Zespół to instytucja, która powstała na mocy Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 maja 2015 roku. W skład Zespołu wchodzą dwie placówki:

   -  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2

   -  Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 10.

Terenem działania Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w  jest Powiat Średzki, który terytorialnie obejmuje swoim zasięgiem  pięć gmin: Środa Śląska, Malczyce, Miękinia, Kostomłoty, Udanin (Rys nr 1)

                                                                                                       

 

 Rys. Powiat średzki – gminy

Organem prowadzącym Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych jest Powiat Średzki, nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej pozostaje w sieci bibliotek pedagogicznych Województwa Dolnośląskiego i realizuje zadania wynikające z tej przynależności.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieści się w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej 2. Pod opieką PP-P w Środzie Śląskiej w roku szkolnym 2014/2015 jest łącznie 8 922 dzieci/młodzieży.

Na terenie powiatu średzkiego funkcjonuje (samodzielnie lub w zespołach) 31 szkół, w tym:

   -  13 szkół podstawowych,

   -  9 gimnazjów,

   -  5 szkół ponadgimnazjalnych,

   -  4 szkoły specjalne,

   -  1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

 Do wszystkich szkół dla młodzieży uczęszcza 5381 uczniów. Natomiast 1603 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w 21 przedszkolach i punktach przedszkolnych (publicznych i niepublicznych).

  

Kadra i baza

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej


W poradni  zatrudnionych jest 12 osób:

   -  10 pracowników merytorycznych (10 etatów: 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych),

   -  1 sekretarka poradni (1 etat),

   -  1 pracownik gospodarczy  (0,75 etatu).

 

Pracownicy merytoryczni poradni zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami określonymi w aktualnym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji; to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: 4 psychologów, 5 pedagogów, 1 logopeda. Wśród wymienionej kadry dwóch specjalistów posiada kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach przydziału obowiązków realizują przedmiotowe zadania.

Stan bazy lokalowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobry. Poradnia mieści się na parterze budynku (przyziemie), dysponuje 5 gabinetami do pracy specjalistów, 1 gabinetem do terapii EEG Biofeedback, salą konferencyjną, sekretariatem, 3 niewielkimi pomieszczeniami zaadoptowanymi zgodnie z potrzebami (pomieszczenie gospodarcze, małe archiwum i gabinet dyrektora) oraz korytarzem tworzącym hol. Pomieszczenia są czyste, świeżo malowane,  zadbane.

 

Działalność merytoryczna

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

 

Cel: diagnozowanie dzieci i młodzieży

 

Zadanie

Zakres

Sposób realizacji

Efekty

 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży, kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy

1.Poziom rozwoju dzieci i młodzieży.

2. Poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Przyczyny trudności w mówieniu.

4. Przyczyny trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym.

5. Zainteresowania i preferencje dotyczących obszarów aktywności zawodowej.

1. Indywidualne badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) dzieci od okresu niemowlęcego, przez szkolny po młodzież.

2. Działanie zespołów orzekających.

3. Wstępna obserwacja dzieci na terenie placówek.

4. Rozpoznanie szczególnych uzdolnień.

5.Obserwacja pod kątem ryzyka wystąpienia dysleksji.

6.Wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju mowy na terenie przedszkoli i szkół.

7. Diagnoza problemów występujących w rodzinie oraz problemów emocjonalnych.

8. Diagnoza preferencji zawodowych uczniów.

 

1.Wydanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

2.Wydanie orzeczenia o potrzebie : kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

3.Objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4.Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

5.Wsparcie młodzieży w wyborze zawodu, kierunku dalszego kształcenia.

  

Cel: bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Zadanie

Zakres

Sposób realizacji

Efekty

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a w szczególności terapii:

a) dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi,

b) dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,

c) dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy,

d) dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

2.Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

4.Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

i wychowawczych.

1. Organizowanie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

 

2. Prowadzenie terapii rodziny.

 

3. Organizacja grup wsparcia.

 

4. Prowadzenia mediacji oraz interwencji kryzysowej.

 

5. Warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

6. Udzielanie porad i konsultacji.

 

7. Organizowanie wykładów otwartych i prelekcji.

 

8. Prowadzenie działalności informacyjnej o ofercie poradni.

1. Usprawnienie funkcjonowania dzieci i młodzieży w sferze poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

2.Usprawnienie kompetencji językowych .

3.Dostęp do pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb rodzica.

4. Poszerzanie kompetencji rodzica (w tym kompetencji wychowawczych) w relacji z dzieckiem.

5.Wyposażenie rodziców w kompetencje i materiały dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem.

6.Wczesna interwencja, pomoc w problemach psychologicznych (rozpoznawanie zaburzeń i możliwość objęcia terapią).

 

 

  

Cel: realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wspomaganie szkół i placówek.

 

Zadanie

Zakres

Sposób realizacji

Efekty

Udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom

1.Wsparcie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej.

2. Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

1. Przesiewowe badania mowy.

2. Przesiewowe badania wzroku.

3. Przesiewowe badania słuchu.

4. Zajęcia profilaktyczne w zakresie  edukacji seksualnej, zaburzeń odżywiania  i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer, tv).

5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży usprawniające proces uczenia się.

6. Warsztaty dla  rodziców, wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych , dyrektorów szkół jak wspierać rozwój zainteresowań uczniów.

7. Tworzenie sieci problemowych oraz grup wsparcia dla pedagogów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych .

1. Wsparcie nauczycieli , wychowawców i specjalistów przez umożliwienie wczesnej diagnozy w zakresie zaburzeń narządów zmysłu.

2.Poszerzanie wiedzy szerokiej grupy odbiorców i angażowanie placówek do współpracy w tym zakresie.

3. Nawiązanie współpracy, dzielenie się wiedzą, świadczenie pomocy.

Wspomaganie szkół i placówek. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz IPET

 

1.Wynika ze zgłoszonych przez szkołę/placówkę potrzeb edukacyjnych.

2. Rozpoznawanie potrzeb i problemów w szkołach na podstawie konsultacji z nauczycielami, specjalistami oraz innymi osobami.

 

1.Zadania realizowane w placówce/ szkole.

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz zbiorowych dla nauczycieli, wychowawców.

3. Prowadzenie konsultacji zbiorowych dla rodziców.

4. Realizacja szkoleń rad pedagogicznych zgodnie z kompetencjami i możliwościami.

5. Udzielanie wskazówek do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Na prośbę szkoły/placówki prowadzenie terapeutycznych zajęć otwartych z uczniami.

 

1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

2. Zwiększenie prestiżu poradni w środowisku, a co za tym idzie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych.

 

Kierunki działań na rzecz rozwoju

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej


1. Doskonalenie zawodowe kadry 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powinna doskonalić własną pracę z uwzględnieniem systematycznie pozyskiwanych informacji na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. Wymaga to systematycznych działań monitorujących i analizujących realizację przyjętych celów, a w razie potrzeb ich modyfikację. Warto zainspirować się słowami  J.Elliotta : „W świecie edukacji sukces będzie zależał nie tyle od próby kontroli ludzkich zachowań, ile od pomocy w kontrolowaniu własnych zachowań poprzez stawanie się bardziej świadomymi tego, co się robi.”

Realizacja zadań statutowych i uzyskiwanie zaplanowanych efektów opiera się na wysoko wyspecjalizowanej kadrze profesjonalistów zatrudnionych w instytucji PP-P. Niezmiernie ważna jest permanentna aktualizacja wiedzy pracowników poradni dotyczących narzędzi diagnostycznych jak i metod terapeutycznych. Doskonalenie zawodowe odbywa się na trzech płaszczyznach: indywidualne czyli samokształcenie tj. studiowanie fachowej, przedmiotowej literatury, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, przegląd informacji i nowości z wykorzystaniem Internetu; szkolenie wewnętrzne, organizowane na terenie placówki dla pracowników; doskonalenie zewnętrzne, udział w szkoleniach, warsztatach,  kursach kwalifikacyjnych i doskonalących poza placówką; udział w konferencjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Kierunek rozwoju zawodowego pracowników merytorycznych poradni będzie wynikał z aktualnych potrzeb lokalnego środowiska oświatowego szkół, przedszkoli i placówek powiatu średzkiego oraz wymagań państwa w tym zakresie.

 2.     Wspomaganie

Zadaniem obowiązkowym od stycznia 2016 dla PPP będzie wspomaganie szkół i placówek. Istotne jest dostosowanie działań instytucji do specyfiki regionu poprzez uelastycznienie oferty poprzedzonej diagnozą potrzeb i oczekiwań, to jedno z istotnych zadań w tworzeniu skutecznego i efektywnego systemu działań wspomagających szkoły/placówki. Poradnia dąży do wysokiej jakości pracy, również w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek. Idea wspomagania szkół i placówek jest realizowana przez poradnię od wielu lat, jednak aktualny, procesowy charakter wspomagania, wymaga od Poradni nowego sposobu realizacji tego zadania. ,,Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych obejmujących cały proces wspomagania poczynając od przeprowadzenia, we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką, diagnozy ich potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy przedszkola, szkoły lub placówki.’’[1]

Pracownicy merytoryczni poradni popularyzują wiedzę wśród rodziców, nauczycieli, podczas form indywidualnych (porady, konsultacje) i zespołowych, takich jak: prelekcje, warsztaty, konferencje, a także publikacje. Prowadzą badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne w przedszkolach w zakresie rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji rozwojowej). Realizują zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadząc zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów, a także udzielając porad i konsultacji w tym zakresie. Prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych pn. ,,Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych”. Uczestniczymy w opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci/uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Udzielamy pomocy nauczycielom, wychowawcom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Zważywszy na nową formułę realizacji zadania w postaci wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dostrzegam problem wynikający z niedostatecznej ilości kadry zatrudnionej w placówce.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym wydaje się, i w tym kierunku podejmę działania, aby w większym stopniu wykorzystywać dostępne nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (np. platformę edukacyjną Fronter, Doskonalenie w Sieci) w realizacji wspomagania. Szansą jest wykorzystanie elementów  pracy online w celu kontaktu specjalistów z nauczycielami np. uzyskania porad. Należy wdrażać ten nowoczesny kanał komunikacji do bieżącej pracy oraz wymiany doświadczeń.

 3.     Współpraca            

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z instytucjami jest jednym z kluczowych elementów działań na rzecz jakości, szeroko rozumianej edukacji w powiecie średzkim. Należy podkreślić, że współpraca i współdziałanie prowadzą do osiągania celów, uzyskiwania efektów synergii. Lista instytucji, z którymi współpracuje poradnia jest obszerna. Czołowe miejsce na liście zajmują szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu średzkiego, a także instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny. Szczególnie ważna jest dla mnie współpraca z instytucjami dotycząca realizacji zaleceń poradni zawartych w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez dzieciom i młodzieży.

Kierunkiem rozwoju Poradni jest otwartość na kontakty z nowymi instytucjami oraz podtrzymywanie współpracy z instytucjami społecznymi na rzecz środowiska lokalnego, jak również na rzecz wzajemnego rozwoju.  Efektem współpracy będzie wysoka jakość świadczonych usług, a także kompleksowe wsparcie klientów.

Nasza instytucja z racji ograniczeń, nie ma możliwości wszechstronnej pomocy klientom, dlatego zasadne jest utworzenie bazy instytucji, gdzie można uzyskać adekwatną do potrzeb, profesjonalną pomoc dotyczącą rozwiązania konkretnego problemu.

Uważam, że należy kontynuować współpracę z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a także organizacji wspólnego doskonalenia zawodowego.

 4.Propagowanie działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w środowisku

 Kierunkiem rozwoju PP-P jest stały przepływ informacji oraz doskonalenie sposobów kontaktów z klientem oraz promowania działań instytucji.

 Należy doskonalić komunikację z klientami instytucji wykorzystując w szerszej mierze nowoczesne technologie komunikacyjne. Propagować działania Poradni w środowisku poprzez zamieszczanie bieżących  informacji na stronie internetowej, współpracę z lokalnymi mediami. Jako instytucja wspomagająca szkoły i placówki, będziemy popularyzować sukcesy szkół, placówek, uczniów, nauczycieli przez zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych. Należy również zamieszczać rozwiązania metodyczne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w powiecie, a także publikacjach dla nauczycieli, rodziców. Są to działania sprzyjające osiąganiu wysokich efektów pracy szkół i placówek, a także wspierające zakres wiedzy pedagogicznej rodziców.

5.Organizacja pracy
 
Moje działania dotyczące organizacji pracy w poradni, będą skoncentrowane na skróceniu czasu oczekiwania na badanie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej pracuje codziennie w godzinach 7:30 – 17:00, co ułatwia dostęp do naszej oferty, jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do oczekiwań naszych klientów dotyczących godzin przyjęć.

Za priorytet organizacyjny uważam pełne i efektywne wykorzystanie potencjału pracowników Poradni. W związku z tym, będę na bieżąco: analizować stan kadry i potrzeby w tym zakresie celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych, diagnozować potrzeby pracowników w zakresie doskonalenia, motywować pracowników do udziału w e – szkoleniach (na ogół bezpłatnych), stwarzać pracownikom warunki na wykorzystanie posiadanych kwalifikacji, umiejętności, traktować pracowników z należnym im szacunkiem, poszanowaniem dla wykonywanej przez nich pracy, utrzymać dobry klimat pracy będący podstawą osiągania sukcesów w pracy.

 

Podsumowanie


Pragnę realizować zadania wykazując wysoki profesjonalizm nacechowany autentycznym kontaktem z drugim człowiekiem, oparty na autonomii i zaufaniu. Moją intencją jest praca instytucji o wysokich standardach, przyjaznej dziecku, rodzicom, opiekunom, nauczycielom, a także instytucjom takim jak przedszkola, szkoły i placówki. Moje dążenia są ukierunkowane na zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli oraz doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej.

 

,,Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka"

– słowa  J. Ruskina przyświecały mi w tworzeniu tej koncepcji.

 

 

 

                                                                                                          Opracowała:

                                                                                                          Małgorzata Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  ,, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Moduł I : Idea procesowego wspomagania”, Białystok 2014, s.11

 

  • PRZYDATNE LINKI
  • MEN
  • KO
  • ORE
  • KOWEZIU
  • IBE

Newsletter