Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
18.04.2011 •

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej na rok szkolny 2019/2020

 


 

Wersja do pobrania w pdf.
 

 
 

 


          dr Małgorzata Czerwiec - pedagog, dyrektor PZPO

Oferta dla dzieci:

"Kto ty jesteś?"

Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej oraz patriotycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Odbiorca: grupy przedszkolne 4/5/6 latki

Czas trwania: 1,5 godz.

Oferta dla nauczycieli:

"Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych"

Cel: świadome podejmowanie działań nauczycieli w wychowaniu do wartości w szkole/placówce oświatowej

Odbiorca: nauczyciele

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla rodziców:

"Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny"

Cel: przedstawienie elementów pracy wychowawczej, które znacząco wpływają na osiągnięcia szkolne dziecka

Odbiorca: rodzice uczniów SP

Czas trwania: 1 godz.

"Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole"

Cel: prezentacja obszarów oceny gotowości szkolnej dziecka zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Odbiorca: rodzice dzieci 5-6 latków

Czas trwania: 1 godz.


          mgr Ewelina Bystrzanowska - psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Trening umiejętności społecznych – TUS – terapia grupowa"

Cel: nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej

Odbiorca: dzieci w wieku 5-6 lat

Czas trwania: 10 spotkań

"Terapia ręki – zajęcia indywidualne"

Cel: usprawnianie zdolności w zakresie motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki

Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: w zależności od potrzeb

Oferta dla nauczycieli:

" Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu "

"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"

„Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole”

Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Odbiorca: nauczyciele uczący dzieci z mutyzmem wybiórczym

Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020

"Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie opinii PPP"

Cel: przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji WWRDz w przedszkolu/szkole

Odbiorca: nauczyciele pracujący z dziećmi posiadającymi opinię WWR

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla rodziców:

"Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu"

"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"

Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Odbiorca: rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym

Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020

"Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym"

Cel: szerzenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z mediów, tak by czerpać wiedzę i nie doprowadzać do uzależnienia dzieci

Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: 1,5 godz.


          mgr Maria Bystrzanowska - logopeda

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Mówię" - badania przesiewowe logopedyczne

Cel: wyłonienie dzieci z wadami wymowy

Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym – placówki, w których nie ma logopedy

Czas trwania: w zależności od potrzeb

"Każdy z nas jest ważny, wyjątkowy, czyli kilka słów o akceptacji "

Cel: kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą

Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: 1 godz.

Oferta dla nauczycieli:

" Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu "

"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"

Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Odbiorca: nauczyciele uczący dzieci z mutyzmem wybiórczym

Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020

"Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie opinii PPP"

Cel: przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji WWRDz w przedszkolu/szkole

Odbiorca: nauczyciele pracujący z dziećmi posiadającymi opinię WWR

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla rodziców:

"Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu"

"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"

Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Odbiorca: rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym

Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020

"Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym"

Cel: szerzenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z mediów, tak by czerpać wiedzę i nie doprowadzać do uzależnienia dzieci

Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: 1,5 godz.


          mgr Barbara Czuchta - psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Trening rozwiązywania konfliktów w grupie"

Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz wiedzy na temat sposobów regulacji pojawiającego się napięcia emocjonalnego

Odbiorca: uczniowie klas IV – VIII SP

Czas trwania: 2 godz.

"Jak uczyć się efektywnie?"

Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnorodnych i efektywnych technik uczenia się, rozbudzenie motywacji do nauki

Odbiorca: uczniowie klas IV – VIII SP; uczniowie szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla nauczycieli:

"Jak pomóc dziecku uczyć się efektywnie w domu?"

Cel: poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat technik uczenia się

Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP

Czas trwania: 1 godz.

"Profilaktyka depresji – jak rozpoznać ją wśród uczniów?"

Cel: omówienie istoty depresji, jej przyczyn, objawów i sposobów przeciwdziałania u dzieci i młodzieży

Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP

Czas trwania: 1 godz.

Oferta dla rodziców:

"Pomoc i wsparcie dziecka w radzeniu sobie z emocjami"

Cel: rola akceptacji emocji dziecka oraz sposobów kształtowania u dziecka umiejętności regulacji emocji

Odbiorca: rodzice uczniów SP

Czas trwania: 1,5 godz.

"ABC skutecznego rodzica. Nagradzać, czy karać? Jak to robić?"

Cel: poszerzenie wiedzy rodziców na temat stosowania technik wychowawczych - kar i nagród

Odbiorca: rodzice uczniów SP

Czas trwania: 1,5 godz.


          mgr Sylwia Dobosz - psycholog UWAGA! - składać zapotrzebowanie na zajęcia po uzyskaniu inf. w sekretariacie PP-P

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych"

Cel: zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. symptomów uzależnienia, mechanizmów powstawania uzależnienia oraz jego konsekwencjach

Odbiorca: uczniowie klas VII-VIII oraz klas ponadpodstawowych

"Warsztat z zakresu profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży"

Cel: zwiększenie świadomości rozpoznawania u siebie oraz innych osób z otoczenia rówieśniczego symptomów depresji, zapoznanie z metodami walki z depresją

Odbiorca: uczniowie klas VII-VIII oraz klas ponadpodstawowych

Oferta dla nauczycieli:

"Szkolenie z zakresu rozpoznawania symptomów uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży"

Cel: zwiększenie skuteczności nauczycieli w rozpoznawaniu wczesnych symptomów uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży

Odbiorca: nauczyciele uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

 "Superwizje" koleżeńskie"

Cel: udzielenie wsparcia przy rozwiązywaniu trudności w pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi, umożliwienie wymiany doświadczeń

Odbiorca: nauczyciele

Oferta dla rodziców:

"Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych"

Cel: zwiększenie świadomości rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów uzależnienia od substancji psychoaktywnych u nastolatków

Odbiorca: rodzice dzieci  i młodzieży klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

"Warsztat z zakresu rozpoznawania symptomów depresji wśród dzieci i młodzieży"

Cel: zwiększenie świadomości wśród rodziców nastolatków na temat rozpoznawania wczesnych objawów depresji u dzieci oraz możliwych form pomocy

Odbiorca: rodzice dzieci  i młodzieży klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych


          mgr Barbara Gajewska - psycholog

          mgr Bogusława Stramel - pedagog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Bezpieczny komputer"

Cel: nauka bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw

Odbiorca: uczniowie klas I-III

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

"Trudne emocje" - cykl zajęć:

·  instrukcja obsługi złości

·  instrukcja obsługi smutku

·  instrukcja obsługi strachu

Cel: nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami

Odbiorca: uczniowie klas I-III

Czas trwania: każde zajęcia po 2 godz. lekcyjne

Oferta dla nauczycieli:

"Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń"

Cel: usprawnianie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, nauka konstruktywnych sposobów komunikacji

Odbiorca: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I-III

Czas trwania: wg uzgodnień

"Jak zmotywować ucznia do nauki"

Cel: przekazanie nauczycielom, jak być lepszym nauczycielem – organizatorem procesu nauczania, pomocnikiem ucznia, doradcą, wspólnie wypracowanych skutecznych metod motywujących

Odbiorca: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I-III

Czas trwania: wg uzgodnień

Oferta dla rodziców:

"Jak wychować szczęśliwe dziecko"

Cel: wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców

Odbiorca: rodzice uczniów klas I-III

Czas trwania: wg uzgodnień

"Doskonalenie umiejętności wychowawczych" – cykl zajęć

Cel: wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców

Odbiorca: rodzice uczniów klas I-III

Czas trwania: wg uzgodnień


          mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk - psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Jak spostrzegam siebie?" – profilaktyka radzenia sobie z lękiem i stresem

Cel: podnoszenie poczucia wartości u dzieci i młodzieży, dostrzeganie przez  nich swoich mocnych stron. Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz umiejętność zgłaszania się po pomoc

Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP

Czas trwania: 2 godz.

" Internet – wróg czy przyjaciel? – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów" - profilaktyka uzależnienia od Internetu

Cel: zwracanie uwagi uczniów na problem uzależnienia od Internetu. Wyposażenie uczniów w umiejętności racjonalnego korzystania z nowych technologii

Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP

Czas trwania: 2 godz.

"Jak uczyć się efektywnie?"

Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnorodnych i efektywnych technik uczenia się, rozbudzenie motywacji do nauki

Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP; uczniowie szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla nauczycieli:

"Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/Internetu"

Cel: poszerzanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych – uzależnienia od nowoczesnych urządzeń. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom

Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP

Czas trwania: 1 godz.

"Profilaktyka depresji – jak rozpoznać ją wśród uczniów?"

Cel: omówienie istoty depresji, jej przyczyn, objawów i sposobów przeciwdziałania u dzieci i młodzieży

Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP

Czas trwania: 1 godz.

Oferta dla rodziców:

"Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/Internetu"

Cel: poszerzanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych – uzależnienia od nowoczesnych urządzeń. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom

Odbiorca: rodzice uczniów klas IV-VIII SP

"Strach ma wielkie oczy – jak pomagać dzieciom radzić sobie z lękiem"

Cel: omówienie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, przyczyn oraz objawów. Wskazanie miejsc,
w których można uzyskać pomoc

Odbiorca: rodzice uczniów klas IV-VIII SP

Czas trwania: 1,5 godz.


          mgr Halina Sikora-Grabowska - pedagog

          mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa - psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Moje  „nie” dla hejtu wobec innych – o empatii i życzliwości"

Cel: rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych, wzmocnienie pozytywnych postaw w stosunku do innych (m.in. tolerancji, akceptacji)

Odbiorca: uczniowie klas IV - VI

Czas trwania: 2 godz.

"Potrafię inaczej bez agresji"

Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami: złość; rozwój umiejętności asertywnych; rozwiązywanie konfliktów

Odbiorca: uczniowie klas IV - VI

Czas trwania: 2 godz.

"Jak zjeść słonia - czyli o uczeniu się i technikach uczenia się"

Cel: poznanie własnego stylu sensorycznego; usprawnianie procesu uczenia się; wzmacnianie poczucia sprawstwa w procesie uczenia się

Odbiorca: uczniowie klas IV - VI

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla nauczycieli:

"Techniki socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej z dziećmi"

Cel: wzbogacenie warsztatu pracy wychowawczej nauczycieli; rozwój umiejętności interpersonalnych

Odbiorca: nauczyciele

Czas trwania: 2 godz.

"Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się"

Cel: poznanie 4 neurostandardów  procesu uczenia się; mechanizmy procesów lustrzanych w praktyce

Odbiorca: nauczyciele

Czas trwania: 2 godz.

Oferta dla rodziców:

"Wygaszanie" trudnych emocji u dziecka – radzenie sobie ze złością, przeciwdziałanie agresji, hejtowi

Cel: rozwój umiejętności wychowawczych w kierunku wspierania dziecka w trudnych sytuacjach, zwłaszcza, gdy nie radzi sobie ze złością

Odbiorca: rodzice

Czas trwania: 1,5 godz.

"Jak wspierać dziecko w nauce ; jak zachęcać, by nie zniechęcać"

Cel: wsparcie rodziców w procesie wychowania; poznanie zasad  komunikacji uwzględniającej potrzeby rozwojowe dziecka; poznanie roli  motywacji w procesie uczenia się

Odbiorca: rodzice

Czas trwania: 1,5 godz.

"Czy czas to pieniądz? O zarządzaniu czasem"

Cel: wsparcie rodziców w procesie wychowania; poszerzenie wiedzy na temat ergonomicznego korzystania z czasu

Odbiorca: rodzice

Czas trwania: 1,5 godz.


          mgr Czesława Szponar-Nalewajska - psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

"Widzę, czuję, rozumiem, rozpoznaję, nazywam – emocje moje i innych ludzi" - zajęcia grupowe warsztatowe  dla dzieci przedszkolnych

Cel: nabywanie umiejętności dostrzegania, nazywania i wyrażania uczuć; nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących różnym zachowaniom człowieka i wykorzystywanie w życiu

Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: w zależności od potrzeb

"Będę uczniem" – zajęcia grupowe warsztatowe dla dzieci

Cel: nabywanie umiejętności dostrzegania, nazywania i wyrażania uczuć; nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących różnym zachowaniom człowieka i wykorzystywanie w codziennym życiu.

Odbiorca: dzieci 6 -7 letnie

Czas trwania: w zależności od potrzeb

Oferta dla nauczycieli:

"Zaburzenia lękowe u dzieci"

Cel: zdobycie wiedzy o zaburzeniach lękowych u dzieci

Odbiorca: nauczyciele przedszkolni

Czas trwania: w zależności od potrzeb

"Wpływ problemów rodzinnych i zdrowotnych członków rodziny na zachowanie dziecka"

Cel: zwrócenie uwagi na wpływ jaki ma rodzina na sposób funkcjonowania dziecka

Odbiorca: nauczyciele przedszkolni

Czas trwania: w zależności od potrzeb

"Przemoc seksualna – jak zachować czujność. Profilaktyka"

Cel: zdobycie wiedzy na temat objawów mogących świadczyć o przemocy seksualnej wobec dziecka

Odbiorca: nauczyciele przedszkolni

Czas trwania: w zależności od potrzeb

Oferta dla rodziców:

"Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym"

"Dojrzałość szkolna dziecka"

"Zaburzenia lękowe u dzieci. Lęki rozwojowe i nie tylko "

"Adaptacja dziecka do nowego środowiska ? Jak przygotować dziecko na spotkanie z przedszkolem ?"

"Dzieci, a rozwód rodziców.  Skutki rozwodu dla dzieci."

Cel: rodzice mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy ; mają też możliwość  poznania zagrożeń z jakimi dziecko  może się spotkać.

Wyposażenie rodziców w konkretne narzędzia mogące im pomóc w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi oraz ich ochronie przed zagrożeniami

Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: w zależności od potrzeb

Punkt konsultacyjny – okresowy na terenie przedszkola – konsultacje, porady indywidualne.

  

 


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w PZPO w Środzie Śląskiej

Środa Śląska ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
nr tel. 71 317 38 68  
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

    


 

 

 Oferta obejmuje stałe działania poradni:

 

diagnoza

·  poziomu rozwoju dzieci i młodzieży

·  poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań

·  dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

·  przyczyn trudności w mówieniu

·  przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym

·  zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej

 

terapia

·  dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi

·  dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

·  dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy

·  dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

Prowadzimy terapię EEG Biofeedback.

 

profilaktyka

·  trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu i mówieniu

·  uzależnień

·  zaburzeń zachowania

·  przemocy w szkole i rodzinie

·  zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą

 

pomoc w wyborze

·  zawodu

·  kierunku dalszej edukacji

 

wspomaganie szkół i placówek

·   pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; wspólne ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb; zaplanowanie form wspomagania; wspólna ocena efektów wraz z wypracowaniem wniosków do dalszej pracy.

 


 

  • PRZYDATNE LINKI
  • MEN
  • KO
  • ORE
  • KOWEZIU
  • IBE

Newsletter