Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
18.04.2011 •

Wersja do wydruku w pdf.


 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Środzie Śląskiej

 

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Bożena

Dziurla

psycholog

 

Uczniowie:

1. Badania przesiewowe uzdolnień uczniów w kl. V - wg zapotrzebowania.

 

Rodzice:

1. Omawianie wyników badań przesiewowych uzdolnień - na spotkaniach z rodzicami.

2. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców uczniów kl. IV-VI: „Jak rozpoznawać uzdolnienia?”.

 

Nauczyciele:

1.  Zajęcia warsztatowe (szkoleniowe) dla nauczycieli

 kl. IV-VI: „Diagnoza funkcjonalna ryzyka dyskalkulii”.

2. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt. wpływu pandemii na dalsze funkcjonowanie uczniów.

 

Uzyskanie informacji zwrotnej na temat uzdolnień uczniów, formy pomocy uczniów.

 

Wyłonienie uczniów zdolnych.

 

Zapoznanie z narzędziami do diagnozy uczniów zdolnych.

 

Rodzice potrafią rozpoznawać zdolności dzieci.

 

Wstępna diagnoza nauczycieli pod kątem ryzyka dyskalkulii.

 

Rozpoznanie uczniów z trudnościami w nauce matematyki.

 

Reintegracja uczniów, więzi społecznych.

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Barbara Gajewska

pedagog

 

Bogusława Stramel

pedagog

 

Uczniowie – zajęcia warsztatowe z dziećmi klas I-III:

1. „Prawa dziecka”.

2. „Jestem zły, ale nie gryzę – sposoby radzenia sobie ze złością”.

3. „Trudne emocje”.

 

Rodzice uczniów klas I-III:

1. „Jak wychować szczęśliwe dziecko” – zajęcia warsztatowe.

2. „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”
– grupa wsparcia dla rodziców, doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi.

3. „Profilaktyka problemów emocjonalnych dzieci
w sytuacji pandemii. Jak wspierać dziecko”
– zajęcia warsztatowe.

 

Nauczyciele uczniów klas I-III (zajęcia warsztatowo-szkoleniowe):

1.„Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń”.

2.„Jak zmotywować ucznia do nauki”.

3.„Orzeczenia, opinie, dostosowanie wymagań”.

 

 

Efektywna pomoc dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach, wskazanie odpowiednich sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemii.

 

Efektywna pomoc rodzicom w trudnych dla nich sytuacjach wychowawczych (szczególnie wynikających z sytuacji pandemii), nabycie przez rodziców konkretnych umiejętności wychowawczych.

 

Nauczyciel zdobywa lub poszerza swoją wiedzę, lepiej rozumie ucznia i jego potrzeby, lepiej współpracuje z rodzicami i lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych.

 

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Ewelina Bystrzanowska

psycholog

 

Dzieci w wieku przedszkolnym:

1. „W świecie emocji: czuję, rozpoznaję, nazywam, rozumiem- emocje własne oraz innych osób” – zajęcia grupowe.

2. Trening Umiejętności Społecznych - TUS (terapia grupowa).

3. Terapia ręki – zajęcia indywidualne.

 

Rodzice:

1. „Jak wspierać dziecko z MW w domu”.

2. ,,Co robić, żeby nie zwiększać poczucia zagrożenia
i lęku u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
w okresie epidemii”.

3. Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii
u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym 
– zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych.

 

Nauczyciele:

1. „Wspieranie dziecka z mutyzmem wybiórczym
w przedszkolu/szkole”.

2. Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy
w przedszkolu/szkole – jak je eliminować.

3. „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie Opinii PPP”.

 

 

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci
w wieku przedszkolnym.

 

Nabywanie i kształtowanie umiejętności społecznych.

usprawnienie zdolności w zakresie motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki.

 

Szerzenie świadomości na temat pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

 

Szerzenie świadomości na temat przeciwdziałania zaburzeniom lękowym u małych dzieci w czasie epidemii.

 

Szerzenie świadomości na temat: jak bezpiecznie korzystać
z mediów, żeby czerpać wiedzę i nie doprowadzić do uzależnienia dzieci od nich.

 

Szerzenie świadomości na temat pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wydawania

opinii i organizacji WWRDz w przedszkolu.

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Maria Bystrzanowska

logopeda

 

Dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Badania przesiewowe logopedyczne „Mówię”
- w placówkach, w których nie ma logopedy.

2. „W świecie emocji: czuję, rozpoznaję, nazywam, rozumiem- emocje własne oraz innych osób”.

 

Rodzice:

1. „Jak wspierać dziecko z MW w domu”.

2. „Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym.” 

3. Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii
u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym 
– zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych.

 

Nauczyciele:

1. „Wspieranie dziecka z mutyzmem wybiórczym
w przedszkolu/szkole”.

2. Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy
w przedszkolu/szkole. – jak je eliminować.

3. „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie Opinii PPP”.

 

 

Wyłonienie dzieci z wadami wymowy.

 

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci
w wieku przedszkolnym.

 

Szerzenie świadomości na temat pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

 

Szerzenie świadomości na temat: jak bezpiecznie korzystać
z mediów, żeby czerpać wiedzę i nie doprowadzić do uzależnienia dzieci od nich.

 

Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji WWRDz w przedszkolu/szkole.

 

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Elżbieta

Kazior

pedagog

 

Magdalena Nowicka-Chwastyk

pedagog

 

Dla uczniów:

1. „Emocje – jak radzić sobie z trudnymi emocjami”.

2. Dbam o swoje bezpieczeństwo w Internecie”.

3. „Dbamy o relacje w klasie”.

 

Dla rodziców:

1. „Problemy emocjonalne dzieci. Przyczyny, wsparcie”.

2. „Jak wzmacniać motywację dziecka do nauki szkolnej”.

3. „Jak zrozumieć nastolatka?”

 

Dla nauczycieli:

1. „Wsparcie uczniów z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi”.

2. „Integracja klasy po nauczaniu zdalnym”.

3. „Jak nauczyciel może dbać o swój dobrostan psychofizyczny”.

 

 

Zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie radzenia sobie
z emocjami, profilaktyka cyberprzemocy oraz wzmacnianie relacji w klasie.

 

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków.

 

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i kompetencje dbania o swój dobrostan psychiczny oraz o dobrostan psychiczny uczniów.

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Barbara Czuchta

psycholog

 

Elżbieta Zmysłowska – Pastwa

psycholog

 

Uczniowie klas IV-VI:

1. „Ja i inni – czego oczekuję, w czym mogę pomóc?
W świecie wartości”.

2. „Ekran komputera to nie wszystko. Co dalej po wylogowaniu się?”

3. „Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Integracja
i radzenie sobie z trudnymi emocjami”

 

Rodzice:

1. „Dzieci nieśmiałe i wycofane – jak mu pomóc. Wzmacnianie odporności psychicznej dziecka”.

2. „Zauważanie i „wygaszanie” trudnych emocji
u dziecka.”

3. „Moje dziecko w relacjach”.

 

Nauczyciele:

1. „Techniki socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej z dziećmi”.

2. „Wzmacnianie odporności psychicznej i motywacji do nauki u dzieci”.

3. „Trudne zachowania i emocje u ucznia. Symptomy kryzysu emocjonalnego”.

 

Rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych, wzmocnienie pozytywnych postaw w stosunku do innych (m.in. tolerancji, akceptacji, wartości dobra).

 

Profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia .

 

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami: złość, rozwój umiejętności asertywnych, rozwiązywanie konfliktów, integracja.

 

Poszerzenie wiedzy rodziców na temat trudnych emocji u dzieci, wsparcie i wzmocnienie rodzica w oddziaływaniach wychowawczych.

 

Rozwój umiejętności wychowawczych w kierunku wspierania dziecka w trudnych sytuacjach.

 

Wspieranie zachowań prospołecznych u dzieci.

 

Wzbogacenie warsztatu pracy wychowawczej nauczycieli, wymiana doświadczeń w bezpośredniej pracy z uczniem po okresie zdalnego nauczania.

 

Wzbogacenie wiedzy nauczycieli, dzielenie się „dobrą praktyką”.

 

Profilaktyka zdrowia psychicznego, poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat przejawów kryzysu emocjonalnego u dzieci po okresie lockdownu.

 

 

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Małgorzata Czerwiec

pedagog

 

Rodzice dzieci 6-letnich:

,,Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole?” .

Prelekcja, forma stacjonarna lub on-line; preferowany termin jesień 2021.

Czas ok. 60 minut.

 

Rodzice dzieci 6-letnich:

,,Gotowość szkolna dziecka”.

Prelekcja, forma stacjonarna lub on-line; preferowany termin marzec 2022 (przed wydaniem przez przedszkole informacji o gotowości szkolnej dziecka).

Czas ok. 60 minut.

 

Nauczyciele:

,,Efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w czasie pandemii COVID-19”.

Prelekcja, forma stacjonarna lub on-line; cały rok szkolny.

Czas ok. 60 minut.

 

 

Cel: Świadome wspieranie rozwoju dziecka w kontekście nabycia gotowości szkolnej.

 

Cel: Wyposażenie rodziców w informacje, jakie kompetencje powinno opanować dziecko, aby było gotowe do podjęcia nauki szkolnej.

 

Cel: Przypomnienie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawcy klasy, nauczyciela, specjalistów szkolnych i dyrektora w czasie pandemii.

 

 

Imię i nazwisko

Propozycja zajęć

Cele - spodziewane efekty

 

Elżbieta Krawczyk

logopeda, neurologopedia, terapeuta SI

 

Uczniowie:

„Zajęcia logopedyczne z elementami metody SI” – zajęcia w grupie przedszkolnej 4-5 latki

 

Rodzice:

„Czy zaburzenia Integracji sensorycznej mają wpływ na mowę”.

 

Nauczyciele:

„Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu”

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2
nr tel. 71 317 38 68   
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

 

 

 

 

 

 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter