Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
30.09.2022 •
 

 

 


 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Środzie Śląskiej

 

oferta zajęć na rok szkolny 2023/2024 

 

 

 


 

dr Małgorzata Czerwiec - pedagog, dyrektor PZPO

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE KL. Gr. przedszkolne

Tytuł

Cele ogólne

,,Bajkoterapia dla najmłodszych”

Kształtowanie odporności psychicznej dzieci.

 

 2.       NAUCZYCIELE

Tytuł

Cele ogólne

,,Kształcenie specjalne dla dzieci/uczniów”

Wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczą możliwości wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz możliwych form pomocy dla ucznia wynikających z orzeczenia.

,,Współpraca z rodzicami – wspomaganie wychowawczej roli rodziny”

Określenie zasad dobrej wzajemnej współpracy szkoły i rodziców. Wspólna praca na rzecz ucznia

3.       RODZICE

Tytuł

Cele ogólne

,,Gotowość szkolna dziecka”

 

Prezentacja wymagań z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole.

,,Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez szkołę/placówkę”

Świadoma współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz dziecka/ucznia.

 

 


 

mgr Ewelina Bystrzanowska - psycholog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE

Tytuł

Cele ogólne

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)- zajęcia grupowe dla dzieci 5/6 letnich

 

Terapia ręki

 

 

 

,,Złość- czym jest, jak powstaje, jak sobie z nią radzić.” (dla dzieci 4,5,6 letnich)

 

,,Akceptacja- jak rozumieć innych i dbać o relacje” (dla dzieci 5-6 letnich)

 

,,W świecie emocji: czuję, rozpoznaję, nazywam, rozumiem- emocje własne oraz

innych osób” (dla dzieci 4,5,6 letnich)

 

,,Uczymy się stawiać granice –jak szanować granice swoje i cudze?” (dla dzieci 5,6 letnich)

nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej

 

usprawnienie zdolności w zakresie motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki

 

 

 

 

 

 

 


wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci oraz kształtowanie postaw: empatii, otwartości i akceptacji

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.       NAUCZYCIELE

Tytuł

Cele ogólne

Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych na temat m.in.:

- Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole. - we współpracy z logopedą

-Mutyzm wybiórczy – jak zorganizować terapie i pomoc dzieciom na terenie placówek.

- Dziecko/uczeń z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole – czynniki podtrzymujące to zaburzenie w domu i placówce.

 

- Mutyzm wybiórczy, a spektrum autyzmu, podobieństwa i różnice. - we współpracy z logopedą

 

Grupa Wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci z mutyzmem wybiórczym.

- Konsultacje zbiorowe i indywidualne w poradni - we współpracy z logopedą

 

 

 

- szerzenie świadomości na temat pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci z cechami zaburzeń ze spektrum autyzmu i dzieci z mutyzmem wybiórczym

 

 

- wsparcie nauczycieli w codziennych oddziaływaniach wobec dzieci z mutyzmem wybiórczym w szkole

3.       RODZICE

Tytuł

Cele ogólne

Pierwsze niepokojące objawy zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u dzieci w wieku poniemowlęcym (1-3 r.ż.).

- we współpracy z logopedą

 

Rozwój emocjonalny dziecka 3-4   letniego.”

 

 

Co robić, żeby nie zwiększać poczucia zagrożenia i lęku u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym?

Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym 
– zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych.

 

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

- konsultacje zbiorowe i indywidualne w poradni - we współpracy z logopedą

 

szerzenie świadomości wśród rodziców na temat normatywnego i nienormatywnego rozwoju dzieci

 

 

 

wsparcie wychowawczej roli rodziny i kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich

 

 

 

Szerzenie świadomości na temat: profilaktyki zaburzeń lękowych

 

 

 

Jak bezpiecznie korzystać z mediów, żeby czerpać wiedzę i  nie doprowadzić do uzależnienia dzieci od nich

 

- wsparcie rodziców w wychowywaniu  dziecka  z mutyzmem

 

 


 

mgr Maria Bystrzanowska - logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE

Tytuł

Cele ogólne

Badania przesiewowe:

- logopedyczne dzieci od 3r. ż. – programem komputerowym  ,, Mówię”, w placówkach, w których nie jest zatrudniony logopeda

-  przesiewowe badanie słuchu:  ,,Słyszę

· Terapia logopedyczna z wykorzystaniem elektrostymulacji.

 

· Współprowadzenie terapii grupowej: treningu umiejętności społecznej – TUS we współpracy z psychologiem  

- Uświadomienie znaczenia wczesnej diagnozy i terapii wad wymowy i słuchu dla dalszego rozwoju dziecka

 

 

- zwiększenia efektywności terapii logopedycznej

 

- nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.       NAUCZYCIELE

 

Tytuł

Cele ogólne

·      Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych na temat m.in.:

- Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole. - we współpracy z psychologiem

-Mutyzm wybiórczy – jak zorganizować terapie i pomoc dzieciom na terenie placówek.

- Dziecko/uczeń z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole – czynniki podtrzymujące to zaburzenie w domu i placówce.

 

- Mutyzm wybiórczy, a spektrum autyzmu, podobieństwa i różnice. - we współpracy z psychologiem

·           Grupa Wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci z mutyzmem wybiórczym.

- Konsultacje zbiorowe i indywidualne w poradni - we współpracy z psychologiem

 

 

- szerzenie świadomości na temat pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

 

 

 

 

- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci z cechami zaburzeń ze spektrum autyzmu i dzieci z mutyzmem wybiórczym

 

- wsparcie nauczycieli w codziennych oddziaływaniach wobec dzieci z mutyzmem wybiórczym w szkole

 

 

3.       RODZICE

 

Tytuł

Cele ogólne

·         Udział w zebraniach dla rodziców – pogadanka na temat m.in.:

- Rozwój mowy dzieci do 6 roku życia i najczęstsze przyczyny wad wymowy- jak im zapobiec.

 

- Znaczenie wczesnej terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy i komunikacji oraz wadami zgryzu.

 

-  Pierwsze  niepokojące objawy zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u dzieci w wieku poniemowlęcym (1-3 r.ż.).

- we współpracy z psychologiem

 

 

- Co robić, żeby nie zwiększać poczucia zagrożenia i lęku u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym?- we współpracy z psychologiem

- Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym ?- we współpracy z psychologiem

- Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

- Konsultacje zbiorowe i indywidualne w poradni - we współpracy z psychologiem

 

 

 

·      szerzenie świadomości wśród rodziców na temat normatywnego i nienormatywnego rozwoju dzieci

 

·      uświadomienie znaczenia wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych

 

 

 

 

 

·      Szerzenie świadomości na temat: profilaktyki zaburzeń lękowych

 

·      Jak bezpiecznie korzystać z mediów, żeby czerpać wiedzę i  nie doprowadzić do uzależnienia dzieci od nich

 

 

 

 

 

- wsparcie rodziców w wychowywaniu  dziecka  z mutyzmem

 


 

mgr Barbara Czuchta - psycholog

 

 

1.       UCZNIOWIE

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

- rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych

- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

Uczniowie klas IV - VI

Jak mogę dbać o dobre relacje z moimi rówieśnikami?

-  rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, asertywności, integracja

Uczniowie klas IV - VI

Można inaczej – trening umiejętności rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie

-doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

Uczniowie klas IV - VI

2.       NAUCZYCIELE

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

Lęk i depresja – funkcjonowanie dziecka w szkole

- wzbogacenie wiedzy nauczycieli w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych

-  wymiana doświadczeń w pracy bezpośredniej z uczniem

-wspieranie i ochrona zdrowia psychicznego.

nauczyciele

 

Trudne zachowania i emocje u ucznia. Symptomy kryzysu emocjonalnego.

 

 

 

 

-profilaktyka zdrowia psychicznego

-poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat przejawów kryzysu emocjonalnego u dzieci

-wspieranie i ochrona zdrowia psychicznego.

nauczyciele

 

3.       RODZICE

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

 

Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznychdziecka w domu.

 

 

 

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat budowaniaumiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci

- wsparcie i wzmocnienie rodzica w oddziaływaniach wychowawczych

rodzice

 

Zachowania trudne u dziecka – zajęcia warsztatowe

 

 

- rozwój umiejętności wychowawczych rodziców

- wsparcie rodziców w   trudnych sytuacjach wychowawczych

rodzice

 

Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem?

-wspieranie zachowań  prozdrowotnych u dzieci

-  rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 

rodzice

 


 

mgr Bożena Dziurla - psycholog

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE KL.

Tytuł

Cele ogólne

Badania przesiewowe uzdolnień uczniów w kl. V

 

Badania przesiewowe dla uczniów kl. IV w zakresie trudności w nauce matematyki.

-rozpoznanie uzdolnień wielorakich wg Gardnera

 

-rozpoznanie trudności w nauce matematyki

-wskazanie uczniów do pogłębionej diagnozy przyczyn trudności do poradni

 

 

 

  

 

2.       NAUCZYCIELE

 

Tytuł

Cele ogólne

Omówienie wyników badań przesiewowych uczniów kl. IV w zakresie trudności w nauce matematyki

-wskazanie obszarów do pracy wyrównawczej

 

3.       RODZICE

 

Tytuł

Cele ogólne

Omówienie wyników badań przesiewowych w zakresie uzdolnień uczniów w kl. V

 

Warsztaty nt. potrzeb rozwojowych dzieci.

 

 

-wskazanie form pomocy dla dzieci uzdolnionych

 

-wskazanie roli zaspokajania potrzeb rozwojowych swoich dzieci w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku domowym i szkolnym

 

 


 

mgr Barbara Gajewska - psycholog

mgr Bogusława Stramel - pedagog

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

CELE/SPODZIEWANE EFEKTY

Uczniowie - zajęciawarsztatowe z dziećmi klas I-III                             

1.„Prawa dziecka”

 

 

 

 

 

2.„Trudne emocje, czyli instrukcja obsługi złości, smutku, lęku” - cykl trzech zajęć

 

 

 

 

3.„Bezpieczny komputer”

 

 

4. „Wszyscy jesteśmy dziećmi” – zajęcia o tolerancji

 

Rodzice uczniów klas I-III

1.„Jak wychować szczęśliwe dziecko” – zajęcia warsztatowe

2.„Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – cykl zajęć warsztatowych

 

Nauczyciele uczniów klas I-III (zajęcia warsztatowo-szkoleniowe)

1.„Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń”

 

2.„Dostosowanie wymagań w orzeczeniach i opiniach , wydawanych przez PPP. Rodzaje orzeczeń”.

 

- zapoznanie uczniów z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka

 - pomoc dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach, wskazanie odpowiednich sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,

- ukazanie zagrożeń cyberprzestrzeni

-wsparcie zespołu klasowego w kontekście dzieci z zagranicy

 

 

- efektywna pomoc rodzicom w trudnych dla nich sytuacjach wychowawczych, nabycie przez rodziców  konkretnych umiejętności wychowawczych.

 

 

 

 

- nauczyciel lepiej rozumie ucznia i jego potrzeby, lepiej współpracuje z rodzicami i lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych, lepiej komunikuje się z uczniami.

 

 

 

 

 

- nauczyciel zdobywa lub poszerza swoją wiedzę nt. opinii i orzeczeń wydawanych przez PPP

 

 

 


 

mgr Alina Grejner - psycholog

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE KL.

Tytuł

Cele ogólne

Warsztaty „Ścieżki relacji i komunikacji.”

-budowanie autentycznych relacji opartych na dialogu.

 

 

 

 

 2.       NAUCZYCIELE

 

Tytuł

Cele ogólne

„ Sytuacja rodzinna i jej wpływ na funkcjonowanie ucznia  w szkole”

-wskazanie obszarów do pracy z uczniem
i rodzicami.

 

3.       RODZICE

 

Tytuł

Cele ogólne

Warsztaty nt. „ Nastolatek w domu.”

 

 

-wskazanie roli  spędzania wspólnie  czasu
 z dzieckiem dla budowania prawidłowych relacji rodzinnych.

 


 

mgr Elżbieta Kazior - pedagog

mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk - psycholog

 

 

Tytuł i forma

cele

odbiorcy

 „Dobre samopoczucie każdego dnia – stres” profilaktyka zdrowia psychicznego.

 

Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu.

 

 

Stres a funkcjonowanie ucznia w szkole.

 

Poznanie sposobów jak radzić sobie ze zbyt wysokim poziomem stresu.

 

Rodzice aktywnie wspierają dziecko w trafnym wyborze szkoły/zawodu.

 

Poznanie objawów wysokiego poziomu stresu i jego wpływu na procesy poznawcze człowieka.   Wspieranie uczniów w efektywnej nauce.

uczniowie

 

 

 

rodzice

 

 

 

nauczyciele


 

mgr Elżbieta Krawczyk - neurologopeda

 

 

1.       UCZNIOWIE:

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

Zajęcia logopedyczne z elementami SI

-obserwacja zachowań, symptomów wskazujących związek między zaburzeniami mowy, a zaburzeniami systemów sensorycznych;

 

 

Dzieci przedszkolne grupa wiekowa 5 -latki

 

2.       NAUCZYCIELE:

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

Trudności z nauką czytania i pisania, a zaburzenia integracji sensorycznej

- poszerzanie wiedzy nauczycieli w zakresie związku między zaburzeniami integracji sensorycznej, a trudnościami w opanowaniu techniki czytania i pisania;

-  wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

-wspieranie nauczycieli w pokonywaniu trudności związanych z nauką czytania i pisania uczniów z zaburzeniami SI;

nauczyciele

 

3.       RODZICE

 

TYTUŁ

CEL

ODBIORCA

 

Rozwój mowy, a zaburzenia integracji sensorycznej

 

 

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat przyczyn opóźnionego, czy nieprawidłowego przebiegu rozwoju mowy;

 

 

Rodzice

 

 


 

mgr Agnieszka Prus - pedagog

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE KL.

Tytuł

Cele ogólne


- Profilaktyka uzależnień.

- Przemoc w rodzinie. Rodzaje przemocy, formy pomocy oraz konsekwencje.

- Konflikt w klasie – profilaktyka oraz szukanie możliwych rozwiązań w sytuacji istniejącego już konfliktu.

 

 

- Przypomnienie uczniom z jakimi uzależnieniami mogą się spotkać

- przypomnienie z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, w przypadku uzależnień

- przedstawienie form przemocy

- uwrażliwienie na przemoc innych

- znalezienie rozwiązania w przypadku konfliktu

- zapoznanie uczniów z formami pomocy w szkole oraz innych instytucjach

 

 

 

 

 

2.       NAUCZYCIELE

 

Tytuł

Cele ogólne

 

- Uzależnienie od telefonu i internetu. Jak pomóc w sytuacji uzależnienia oraz jak zapobiegać.

 

-uświadomienie i przedstawienie problemu uzależnień od mediów

- przedstawienie konsekwencji uzależnienia

 

3.       RODZICE

 

Tytuł

Cele ogólne

 

- Uzależnienie od telefonu i internetu. Jak pomóc w sytuacji uzależnienia oraz jak zapobiegać.

- Rola rodzica w procesie wychowania.

- Konsekwencja oraz współpraca w wychowaniu jako źródło sukcesu.

 

 

-uświadomienie i przedstawienie problemu uzależnień od mediów

- przedstawienie konsekwencji uzależnienia

- przypomnienie o roli jaką sprawuje rodzic oraz za co jest odpowiedzialny

- przestawienie głównych założeń wychowania

- uświadomienie jakie zagrożenia mogą wynikać z braku konsekwencji w wychowaniu

 

 


 

mgr Halina Sikora-Grabowska - pedagog

 

 

1.       DZIECI/ UCZNIOWIE KL.

Tytuł

 

- „O zarządzaniu czasem”.

- „O uczeniu się i technikach uczenia się”

 

 

 

  

 

 

2.       NAUCZYCIELE

 

Tytuł

 

- „Wyuczona bezradność czyli o stylu wyjaśniania”.

 

 

3.       RODZICE

 

Tytuł

 

- „Jak pomagać dziecku dyslektycznemu w uczeniu się”.

- „Jak wspierać dziecko w nauce; jak zachęcać, by nie zniechęcać”.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2
nr tel. 71 317 38 68   
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

18.04.2011 •

 

 


 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Środzie Śląskiej

 

oferta zajęć na rok szkolny 2022/2023 

 

mgr Maria Bystrzanowska – logopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Oferta dla dzieci/uczniów:

       Przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci od 3 r.ż. „Mówię”, „ Słyszę” - dla placówek, w których nie jest  zatrudniony logopeda

       TUS – trening umiejętności społecznych – współprowadzenie zajęć grupowych

Oferta dla nauczycieli:

      „Dziecko lękowe w tym z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu”

       „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole. – jak je eliminować”

GRUPA WSPARCIA dla  nauczycieli  dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe –

 grupowe -  we współpracy z psychologiem

Oferta dla rodziców:

      „Jak wspierać dziecko z mutyzmem wybiórczym w domu” – prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców

      „Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym” 

      „Rozwój mowy dzieci do 6 roku życia i najczęstsze przyczyny wad wymowy - jak im zapobiegać”

      Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci w żłobku

 

 

mgr Elżbieta Krawczyk – logopeda, neurologopeda,
terapeuta SI

Oferta dla dzieci 4-5 letnich

      „Zajęcia logopedyczne z elementami metody SI”

Oferta dla nauczycieli:

      „Kiedy i jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej”

Oferta dla rodziców:

      „Czy moje dziecko potrzebuje terapii sensorycznej?”

 

 

mgr Ewelina Bystrzanowska -  psycholog, surdopedagog,
terapeuta pedagogiczny

Oferta dla dzieci/uczniów:

      Trening umiejętności społecznych (TUS)  - zajęcia grupowe dla dzieci 5/6 – letnich

      ,, W świecie emocji: czuję, rozpoznaję, nazywam,  rozumiem - emocje własne oraz innych osób”- zajęcia grupowe

      Terapia ręki  - zajęcia indywidualne

Oferta dla nauczycieli:

       „Dziecko lękowe w tym z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu”

      „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole. – jak je eliminować”

Oferta dla rodziców:

      ,,Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym - trudne emocje u dzieci”

      ,,Co robić, żeby nie zwiększać poczucia zagrożenia i lęku u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym?” - prelekcja dla rodziców

 

 

mgr  Barbara Gajewska - psycholog 
mgr Bogusława Stramel - pedagog

Oferta dla uczniów klas I- III – zajęcia warsztatowe

      ,,Jestem zły, ale nie gryzę – sposoby radzenia sobie ze złością”

      ,,Bezpieczny komputer’’ – zajęcia psychoprofilaktyczne

      ,,Prawa dziecka”

      ,,Trudne emocje” – cykl 3 spotkań (smutek, strach, złość)

Oferta dla nauczycieli:

      „Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń”

      „Jak zmotywować ucznia do nauki”

      „Orzeczenia, opinie, dostosowanie wymagań”

      „Uczeń z depresją. Profilaktyka wśród dzieci w szkole”

Oferta dla rodziców:

      „Jak wychować szczęśliwe dziecko” – zajęcia warsztatowe

      „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – grupa wsparcia dla rodziców, doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi

      „Profilaktyka problemów emocjonalnych dzieci - jak wspierać dziecko” – zajęcia warsztatowe

 

 

mgr Barbara Czuchta – psycholog
mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa - psycholog

Oferta  dla uczniów kl. IV-VI

      ,,Ja i inni –  czego oczekuję, w czym mogę pomóc?’’

      ,,W świecie wartości”

      Ekran komputera to nie wszystko. Co dalej po wylogowaniu  się?

      Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Integracja i radzenie sobie z trudnymi emocjami

Oferta dla nauczycieli

      ,,Techniki socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej z dziećmi” (integracja, radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne)

      ,,Wzmacnianie odporności psychicznej i motywacji do nauki u dzieci”

      ,,Trudne zachowania i emocje u ucznia. Symptomy kryzysu emocjonalnego”

Oferta dla rodziców

      ,,Wzmacnianie odporności psychicznej dziecka”

      ,,Wychowanie w kierunku wartości – co jest ważne i dobre w życiu dziecka i jak go do tego przekonać”

      ,,Moje dziecko w relacjach”

 

Sieć współpracy i samokształcenia - Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych

Zapraszamy na spotkanie Psychologów i Pedagogów Powiatu Średzkiego

w dniu 27.10.2022 r. o godzinie 09:00

w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

    Koordynatorzy sieci: Elżbieta Zmysłowska-Pastwa i Barbara Czuchta

 

 

mgr Halina Sikora-Grabowska - pedagog

Oferta  dla uczniów kl. IV-VI

      „O zarządzaniu czasem”

      „O uczeniu się i technikach uczenia się”

Oferta dla nauczycieli

      „Wyuczona bezradność czyli o stylu wyjaśniania”

Oferta dla rodziców

      ,,Jak pomagać dziecku dyslektycznemu w uczeniu się”

      ,,Jak wspierać dziecko w nauce; jak zachęcać, by nie zniechęcać”

 

 

mgr Bożena Dziurla – pedagog (surdopedagog, tyflopedagog)

Oferta  dla uczniów kl. V

      Badania przesiewowe uzdolnień uczniów

Oferta dla nauczycieli

      „Po co diagnozować dziecko pod kątem trudności matematycznych”- zajęcia warsztatowe (szkoleniowe) dla nauczycieli  kl. IV-VIII

      „ Diagnoza trudności w nauce matematyki u uczniów kl. IV”

      „Przeciwdziałanie zaburzeniom lękowym i depresyjnym”

      Konsultacje dla nauczycieli nt. zdrowia psychicznego dzieci

Oferta dla rodziców

      Omawianie wyników badań przesiewowych uzdolnień na spotkaniach z rodzicami

      Zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców uczniów kl. IV-VI

      Konsultacje dla rodziców nt. zdrowia psychicznego dzieci

 

 

mgr Agnieszka Prus – pedagog

Oferta  dla uczniów – zajęcia warsztatowe

      „Integracja”

      „Konflikt w grupie”

      „Odkrywanie swojej wartości”

      „Szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach”

Oferta dla rodziców – zajęcia warsztatowe

      „Spójność w wychowaniu”

      „ Rola rodzica w procesie wychowania”

 

 

mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk – psycholog, psychoterapeuta

Oferta dla uczniów kl. VII

      ,,Profilaktyka zdrowia psychicznego - radzenie sobie ze stresem” – warsztaty zakończone konkursem plastycznym

     Termin realizacji warsztatów grudzień 2022 - luty 2023

     Konkurs - kwiecień 2023

Oferta dla nauczycieli

       ,,Wpływ stresu na funkcjonowanie ucznia w szkole"

Oferta dla rodziców

,,Niepokojące objawy emocjonalne u dziecka – kiedy zwrócić się o pomoc?”

 

 

dr Małgorzata Czerwiec - pedagog

Oferta dla dzieci:

      ,,Bajkoterapia dla najmłodszych”

Oferta dla nauczycieli:

      ,,Kształcenie specjale”

      ,,Wychowanie do odpowiedzialności - wspieranie w rozwoju społecznym i moralnym ucznia”

Oferta dla rodziców:

      Gotowość szkolna dziecka

      ,,Wychowanie do odpowiedzialności – współpraca szkoły i rodziców”

      Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny 

 


 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2
nr tel. 71 317 38 68   
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

 

 

 

 

 

 
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter